Norway-panorama-3111908_1920

Målsetting

Et Norge for folket

Grasrotbevegelsen Folket Direkte har som formål er å få på plass folket som Den Lovgivende Makt og absolutt øverste myndighet i Norge.

Det skal skje gjennom en Grunnlovsendring av Grunnlovens § 49 som da vil få denne teksten:

           «Folket utøver Den Lovgivende Makt direkte,
          ved Direktedemokrati, Direkte Folkestyre
          og Juridisk Bindende Folkeavstemninger».

Denne grunnlovsendringen vil konstituere Norge som et Direktedemokrati. Samtidig blir vi folket konstituert som Den Lovgivende Makt, og Juridisk Bindende Folkeavstemninger blir i samme åndedrag konstituert som folkets styringsverktøy.

Dette innebærer at Stortingets funksjon som Den Lovgivende Makt opphører. Stortinget vil bli nedlagt og «Folketinget» opprettet.

Folketinget vil imidlertid ikke være en bygning. Folketinget vil da være hele folket og hele landet.
Tingstedet vil være Juridisk Bindende Folkeavstemminger hvor VI FOLKET direkte avgjør landets fremtid, økonomisk og juridisk. Vi folket vil da – som den absolutt øverste myndighet – styre Norge gjennom vårt styringsverktøy «Juridisk Bindende Folkeavstemninger».

For å kunne arbeide effektivt og nå målet, med OSS FOLKET som Den Lovgivende Makt i Norge, forutsetter det en klar forståelse for at Parlamentarismen må fjernes som politisk system. Parlamentarismen skal erstattes med Direktedemokrati.

Folket Direkte sine medlemmer og støttespillere må ha den fulle forståelse av den store forskjellen mellom folkets eget politiske system DIREKTEDEMOKRATI og maktas nåværende politiske system PARLAMENTARISME. Parlamentarisme er partidiktatur fordi parlamentarismen utøves gjennom parlamentarismens partisystem.

Forskjellen mellom maktas politiske system Parlamentarisme og folkets politiske system Direktedemokrati, er folkelig og enkelt forklart i denne artikkelen – 
Klikk direkte på linken under og les artikkelen:

Vi trenger et systemskifte bort fra partidiktaturet: Direktedemokrati og folkemakt – Intervju med Lars Rønbeck, Herland Report

Direktedemokrati er EKTE og uforfalsket demokrati.
Les mer

Organisering

Grasrotbevegelsen – Folket Direkte – skal være organisert som en flat struktur.  Vi er ikke et politisk parti og er derfor heller ikke organisert som et slikt parti.

Organisasjonen skal ikke ha en pyramide struktur. Organisasjonen skal ikke være styrt ovenfra og nedover, men være en grasrot organisasjon med formål å sette folket direkte ved makten.

Grasrotbevegelsen – Folket Direkte – er tuftet på direktedemokratiske prinsipper, og er derfor organisert som en flat struktur, der alle er jevnbyrdige.

 


Folket Direkte skal styres av en organisering og koordinerings gruppe bestående av en sentral ledelse. Ledelsen kan knytte til seg hjelpere (ILDSJELER) til å bistå arbeidet ute i fylker og kommuner.


En flat struktur vil kunne arbeide hurtigere fordi man ikke behøver å forholde seg til et organisatorisk hierarki i flere nivåer oppover, slik som i politiske partier.

Det innebærer en raskere vei for – Folket Direkte – til Stortinget.

Folket Direkte på tinget innebærer en reell nasjonalforsamling og ikke en partiforsamling slik vi har det i dag, under det direkte udemokratiske parlamentariske politiske system.

Folket Direkte på tinget vil fortrenge og avvikle det rådende parlamentariske og udemokratiske politiske system med sitt partidiktatur, og innføre rent folkestyre etter direktedemokratiske prinsipper. Parlamentarismen med sitt partidiktatur vil effektivt bli forvist til historiens søppelhaug på ekte demokratisk vis.

 

Folket Direkte skal være en organisasjon som aktivt arbeider med direkte avstemninger. Samt arbeide for å stille lister til stortingsvalget.

Som en  Grasrotbevegelse vil – Folket Direkte – aktivt arbeide med direkte avstemninger av grunnleggende og andre viktige samfunnsspørsmål, for på den måten å få frem den reelle folkemeningen.

 

Folket Direkte søker ILDSJELER rundt om i landets alle fylker.
ILDSJELER som ikke er redd for å ta ansvar og initiativ til å hente inn kandidater til å stå på valgliste – til stortingsvalget – i sitt respektive fylke. Hente inn mennesker som brenner for systemskifte, og som vil være med å jobbe for Direktedemokrati gjennom Folket Direkte.

Folket Direkte organiseres gjennom ILDSJELER i landets fylker og kommuner. Disse ILDSJELENE skal arbeide for å knytte til seg andre mennesker som også brenner for systemskifte, og som vil være med å jobbe for Direkte Demokrati gjennom Folket Direkte.

 

Disse fylkesvise ILDSJELENE vil også ha ansvaret for valglistene til Stortingsvalget i sitt respektive fylke, samt bidra til innsamling av 500 underskrifter i sine egne respektive fylker og kommuner, og i tillegg bidra til innsamling av totalt 5000 underskrifter nasjonalt, som vil gi – Folket Direkte – rett til å stille lister i landets alle fylker /regioner. Vedkommende ILDSJEL vil også ha det direkte ansvaret for å sette i sving folk med disse arbeidsoppgavene.

Med vår organisering unngår vi en tungrodd organisasjon slik de politiske partiene er organisert. Vi unngår denne byråkratiske oppbyggingen, samt møtevirksomhet i form av, landsmøter, landsstyremøter, sentralstyremøter, og møtevirksomhet i arbeidsutvalg, fylkeslag og lokallag. Vi unngår også elegant prosessen med nominasjon av kandidater som kun velges innad i en parti organisasjon.

 

Med vår organisasjonsmodell går vi rett på sak – Folket Direkte på Stortinget.

Vi henvender oss til dere rundt om i landet vårt som er ILDSJELER, og som brenner for Direktedemokrati med Direkte Folkestyre. Dere som brenner for å gjøre en jobb for folk og nasjon, og faktisk gjennom Stortinget arbeide for å få erstattet Stortinget med et nytt Folketing.

Vi henvender oss til Dere som vil arbeide etter disse retningslinjer og prinsipper.


Det er også viktig
å få samlet toppkandidatene til Stortingsvalget til felles strategimøter – via internett – med gjennomgang av direktedemokratiets prinsipper og hva som er både riktig og viktig å vektlegge i valgkampen.
 

Les mer

 

Folket selv Direkte på Stortinget

Folket selv kan ta kontakt og melde sin interesse til å stå på valgliste til Stortingsvalget. Og enkeltmennesker kan også komme med forslag til mennesker de kjenner, med egnethet til å stå på stortingslisten i eget fylke / region.

Du som leser dette kan altså ta kontakt med oss og foreslå mennesker du mener har kvalifikasjoner til å stå på valgliste til Stortingsvalget. Og du selv kan også direkte melde din egen interesse for å stille til Stortingsvalg. 

Det er mange mennesker rundt om i landet vårt som har utmerket seg innenfor ulike samfunnsområder, både lokalt i sin egen kommune, og eller i sitt distrikt.

De enkelte og de som foreslås og takker ja til å stille til stortingsvalg bør skriftlig fortelle litt om seg selv og hvorfor de ønsker å stå på valglisten.

Vi skal finne de engasjerte og rette personene der ute i hverdagen.
Og alle dere engasjerte rundt om i landet skal være med å hjelpe til og finne disse menneskene.

Og vi søker de engasjerte menneskene – ILDSJELENE – utenfor partisystemet som brenner for å gjøre en jobb for folk og nasjon, slik at vi kan få på plass et EKTE demokrati, et EKTE folkestyre – et DireEKTEdemokrati.

Les mer


Egenerklæring - Underskrifter

De som stiller på valglisten til stortingsvalg må avgi en egenerklæring.

Gjennom denne egenerklæringen forsikrer de at de ikke under noen omstendigheter fraviker målsettingen om å arbeide for en endring av Grunnlovens § 49.

Underskrifter
For å kunne stille liste til stortingsvalget i et fylke behøver Folket Direkte 500 underskrifter på et eget skjema som gjelder det respektive fylket. Kun mennesker i det aktuelle fylket kan signere på underskriftsskjemaet. 

 Parallelt behøver vi å samle 5000 underskrifter på et annet skjema som gjelder nasjonalt. Klarer vi det gir det oss rett til å stille lister i alle fylker / Regioner. 

Underskriftene til begge skjemaer må være innsamlet i løpet av 1. et kalender år.
  
Det vil si fra 1. januar til 31. desember.

For å kunne klare å få inn kandidater på Stortinget må 500 underskrifter fylkesvis, være på plass i løpet av kalenderåret 2019. Alternativt kalenderåret 2020 dersom ikke målet nås i 2019.

Det samme kravet gjelder innsamling av 5000 underskrifter nasjonalt.

Les mer
 

Lukk meny